Ing. Eva Tuchyňová
Odhad hodnoty nehnuteľností
Znalec v odbore stavebníctva

Odmena za znalecký posudok

Cena znaleckého posudku alebo Odmena znalca je upravená v zákone č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov tlmočníkov a prekladateľov.

Zákon č. 382/2004:

§ 3

Znalečné a tlmočné

(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže dohodnúť so zadávateľom na zmluvnej odmene; ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena.

(2) Výška tarifnej odmeny u znalcov sa určí

a) časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť,

b) podielovým spôsobom z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnosti alebo

c) paušálnym spôsobom podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti v závislosti od počtu úkonov znaleckej činnosti.

(5) Tarifná odmena sa

a) zvýši, ak zadávateľ vyžaduje vykonanie úkonu bezodkladne alebo za mimoriadne obťažných okolností,

b) zníži alebo neprizná, ak znalec, tlmočník alebo prekladateľ vykonal úkon oneskorene, neúčelne alebo nekvalitne.

(6) Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy, alebo výpisy z verejných registrov.

(7) Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času.

(8) Vyúčtovanie znaleckého a tlmočného je účtovným dokladom a daňovým dokladom podľa osobitných predpisov.

Vyhláška č. 382/2004:

§ 1

Vyhláška ustanovuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť (ďalej len “činnosť”) vykonávanú

a) znalcom na základe zmluvy alebo ustanovenia súdom alebo iným orgánom verejnej moci (ďalej len “znalečné”),

b) tlmočníkom a prekladateľom na základe zmluvy alebo ustanovenia súdom alebo iným orgánom verejnej moci (ďalej len “tlmočné”).

§ 2

V odmene sú zahrnuté aj náklady spojené s povinným poistením znalca, tlmočníka a prekladateľa, výdavky spojené so vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti, výdavky spojené s obstaraním potrebného materiálneho zabezpečenia na výkon činnosti, náklady za prípravné práce, administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s vykonaním činnosti, ako aj nárok na náhradu ušlej mzdy znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.

Tarifná odmena znalca

§ 3 – Hodinová odmena

(1)Hodinová odmena za jednu aj začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti je 13,28 eura, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2) Hodinová odmena nepatrí znalcovi za čiastkové úkony, za ktoré mu patrí len paušálna odmena alebo len podielová odmena.

§ 4 – Podielová odmena

(1) Podielová odmena znalca sa určí iba v prípade, ak

a) predmetom úkonu znaleckej činnosti (ďalej len “znalecký úkon”) je ohodnocovanie nehnuteľností a stavieb alebo

b) určenie východiskovej hodnoty nehnuteľností a stavieb súvisí s vykonaním znaleckého úkonu alebo je predpokladom na vykonanie znaleckého úkonu.

(2) Podielová odmena sa určuje podľa stanovenej výšky východiskovej hodnoty predmetu znaleckého úkonu podľa vzťahu

 • n 0,56
 • PO = Σ ( 0,2235.VH ) [eur],
 • i=1 i
 • kde:
  • PO – výška podielovej odmeny,
  • VH – východisková hodnota predmetu úkonu zaokrúhlená na celé eurá nahor; za predmet úkonu sa považujú jednotlivo hlavné stavebné objekty, spoločne príslušenstvo (napríklad ploty, studne, inžinierske siete, spevnené plochy a pod.) a spoločne pozemky;
  • východisková hodnota pozemkov je 16,60 eura/m2,
  • n – počet predmetov ohodnotenia.

(3) Vypočítaná podielová odmena sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

(4) Minimálna výška podielovej odmeny je 26,56 eura.

(5) V prípade ohodnocovania nedokončenej stavby sa východiskovou hodnotou podľa odseku 2 rozumie východisková hodnota dokončenej stavby.

(6) Ak je predmetom úkonu znaleckej činnosti stanovenie hodnoty nehnuteľností a stavieb k rôznym rozhodujúcim dátumom, patrí znalcovi podielová odmena za ohodnotenie k jednému rozhodujúcemu dátumu a za ohodnotenie k ostatným rozhodujúcim dátumom sa odmena stanoví podľa § 3. Obdobne sa postupuje pri vykonávaní opakovaného znaleckého úkonu na tú istú nehnuteľnosť alebo stavbu.

§ 5 – Paušálna odmena

Znalcovi patrí paušálna odmena za

a) podanie vyžiadaného písomného stanoviska o stave rozpracovania znaleckého úkonu 6,64 eura,

b) prevzatie a prvotné oboznámenie so spisom 19,92 eura,

c) prešetrovanie pri vykonaní znaleckého úkonu 6,64 eura; prešetrovaním sa rozumie najmä nahliadnutie do registrov alebo archívov s prihliadnutím na § 16 ods. 2 písm. c) zákona.