Ing. Eva Tuchyňová
Odhad hodnoty nehnuteľností
Znalec v odbore stavebníctva

Potrebné podklady pre vykonanie znaleckého posudku

Byt, nebytový priestor:

 • list vlastníctva – informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebný na právne účely
 • kópia katastrálnej mapy – informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebná na právne účely
 • nadobúdacie doklady – posledný titul nadobudnutia (uvedený na liste vlastníctva) zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.
 • vek objektu - doklad vystaví správca domu, alebo bytový podnik, prípadne právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytový dom
 • pôdorys bytu - ak nie je priložený v zmluve, kópiu Vám vystaví správca domu alebo bytový podnik. Ak takýto doklad neexistuje – pôdorys po zameraní zabezpečím sama
 • iné podklady - v závislosti od účelu vypracovania znaleckého posudku

Rozostavaný byt (nebytový priestor)

 • list vlastníctva – informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebná na právne účely
 • kópia katastrálnej mapy – informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebná na právne účely
 • právoplatné stavebné povolenie
 • overená projektová dokumentácia
 • geometrický plán na zameranie novostavby - overený príslušným okresným úradom, odbor katastrálny
 • iné

Pozemok

 • list vlastníctva – informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebná na právne účely
 • kópia katastrálnej mapy alebo z mapy určeného operátu – požadujem na právne účely (8,- EUR kolok)
 • geometrický plán overený príslušným okresným úradom, odborom katastrálnym - iba ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené na kópii katastrálnej mapy
 • nadobúdacie doklady – kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod. – v závislosti od účelu posudku
 • územno-plánovacia informácia – ak sa pozemok nachádza mimo zastavaného územia obce, alebo je pozemok umiestený v zastavanom území obce, nie je zastavaný a nebolo vydané stavebné povolenie
 • iné

Rodinný dom, chata, rekreačný dom, obytný dom…

 • list vlastníctva – informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebná na právne úkony
 • kópia z katastrálnej mapy alebo z mapy určeného operátu na pozemky (parcely) na ktorých sa stavby nachádzajú – na právne účely
 • nadobúdacie doklady – kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.
 • vek objektu – doklady k stavbám, z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb (stavebné povolenia, kolaudačné resp. užívacie povolenia, znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva, rozhodnutie o určení súpisného čísla, iné listiny z ktorých je možné zistiť vek stavby)
 • projektová dokumentácia stavieb - (ak existuje) resp. zameranie skutkového stavu stavieb, pasport a pod.
 • geometrický plán - s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom – iba v prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy
 • iné

Prevádzkové a podnikateľské objekty

 • list vlastníctva – informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebná na právne úkony
 • kópia katastrálnej mapy – požadujem na právne účely
 • nadobúdacie doklady – kúpna zmluva a pod
 • vek objektu – doklady k stavbám, z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb (stavebné povolenia, kolaudačné resp. užívacie povolenia, znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva, …)
 • projektová dokumentácia stavieb - (ak existuje), resp. zameranie skutkového stavu stavieb, pasport stavby
 • geometrický plán - s vyznačenými zmenami hraníc parciel, overený príslušným okresným úradom, odbor katastrálny (iba v prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy).
 • nájomné zmluvy – iba ak prináša nehnuteľnosť výnos (okrem rozostavaných stavieb)
 • nájomné zmluvy o zriadení vecných bremien – iba ak prináša nehnuteľnosť výnos (okrem rozostavaných stavieb)
 • iné zmluvy - obmedzujúce užívanie nehnuteľností, resp. zmluvy spojené s užívaním nehnuteľností (napr. predkupné práva apod.) – iba ak prináša nehnuteľnosť výnos (okrem rozostavaných stavieb)
 • daňový výmer na daň z nehnuteľností (ročný) – iba ak prináša nehnuteľnosť výnos (okrem rozostavaných stavieb)
 • ročné poistenie nehnuteľností (stavieb) – iba ak prináša nehnuteľnosť výnos (okrem rozostavaných stavieb)
 • ročné náklady na prevádzku nehnuteľností (stavieb) – vodné a stočné, elektrická energia, zemný plyn, dodávka tepla a TÚV, likvidácia odpadov… – iba ak prináša nehnuteľnosť výnos (okrem rozostavaných stavieb)