Ing. Eva Tuchyňová
Odhad hodnoty nehnuteľností
Znalec v odbore stavebníctva

Som odborne spôsobilá osoba na výkon činností podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zapísaná som v zozname znalcov , prekladateľov a tlmočníkov vedeným na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev. č. 914875 v odbore Stavebníctvo, v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností.

Pri svojej činnosti kladiem dôraz na individuálny prístup ku všetkým klientom a efektívnosť pri poskytovaní služieb. Dbám o diskrétnosť získaných informácií a som viazaná povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach.

Spolupracujem s odborníkmi z oblasti práva a ekonómie. Využívam poznatky z odborných seminárov vedených pod záštitou uznávaných znalcov a vysokokvalifikovaných lektorov pôsobiacich v danom odbore.